De websites van Morssinkhof Groep B.V. maken gebruik van cookies     Meer informatie     Sluiten

Duurzaamheid

Planet

Integrale aanpak infiltratie hemelwater
Als gevolg van toenemende verstedelijking, intensieve landbouw en een groeiende onttrekking van het grondwater voor drinkwater en industrie zakt de grondwaterstand op vele plaatsen onder een acceptabel niveau. Dit resulteert in een afnemende biodiversiteit en verzakkingen van de bodem. Één van de mogelijkheden om deze verdroging tegen te gaan is het gebruik van het IT-riool product: de waterdoorlatende buis (WDL-buis) van de Morssinkhof Groep. Hierbij wordt hemelwater afgekoppeld van het hoofdriool met behulp van kolken en regenbuizen.

In combinatie met de UNI-Priora Aqua waterpasserende (WPS) steen of de Geostone Aqua waterdoorlatende (WDL) steen is een integrale aanpak mogelijk waarbij er bij een juiste opbouw van de ondergrond en onderhoud geen kolken meer nodig zijn. Dit geeft nieuwe mogelijkheden met betrekking tot het uiterlijk van het straatbeeld.

Lumiton© reflecterende producten zorgen voor betere zichtbaarheid en besparing op straatverlichting
De Morssinkhof Groep produceert een pakket aan bestratingsproducten onder de naam Lumiton©. De Lumiton© betonstraatstenen, betontegels en betonbanden zijn allen voorzien van een toeslagmateriaal in de deklaag die een reflecterende werking heeft. Deze reflecterende werking zorgt voor een betere zichtbaarheid voor een bestuurder of wandelaar en heeft tevens tot gevolg dat er met minder openbare verlichting kan worden volstaan.

Geluidreducerende grasbetonblokken type Meander: wel de signalering, niet het geluid
Grasbetonblokken type Meander zijn betonnen verhardingselementen, die bestand zijn tegen hoge verkeersbelasting en voorzien zijn van een meanderend oppervlak. Deze meanderende vorm zorgt ervoor dat de signaleringsfunctie van het grasbeton naar de bestuurder intact blijft, terwijl er een enorme geluidsreductie wordt gerealiseerd ten opzichte van traditioneel grasbeton.

Nog steeds vinden in Nederland ongelukken plaats doordat motorvoertuigen met de wielen in een onverharde berm geraken. Het verharden van de berm door middel van grasbetonblokken dringt het aantal ongelukken terug.
Grasbetonblokken verbreden niet alleen het wegdek, maar hebben door het genokte rijvlak ook een signaleringsfunctie voor de bestuurder. Grasbetonblokken zorgen dus voor een grotere verkeersveiligheid en hebben daarnaast een bermbeschermende functie.
Een nadeel van rijden over traditioneel grasbeton is geluidsoverlast voor omwonenden. De bestrijding
van geluidsoverlast is door het Nationaal Milieubeleidsplan 4 bestempeld als één van de kernprioriteiten van het Nederlands milieubeleid. Het aantal Nederlanders dat aangeeft last te hebben van lawaai blijft erg hoog, waarbij wegverkeer de afgelopen twintig jaar nog altijd voor de meeste geluidsoverlast zorgt. Met het toepassen van grasbetonblokken type Meander wordt de geluidsoverlast aanmerkelijk
verminderd.

CO2 neutraal elektriciteitsverbruik
Het volledige elektriciteitsverbruik van de Morssinkhof Groep is voor 100% afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen, waardoor het elektriciteitsverbruik CO2 neutraal is. De Morssinkhof Groep heeft hiervoor het Groencertificaat ontvangen van Scholt Energy Control
.
Zonnepanelen voorzien verkoop- en administratiekantoor volledig van stroom
De benodigde electriciteit van het verkoop- en administratiekantoor wordt opgewekt middels zonnepanelen.

100% recycling van restproductie
Restproducten worden door de Morssinkhof Groep 100% gerecycled. Wanneer geproduceerde artikelen onverhoopt niet aan de kwaliteitstandaard voldoen of incourant zijn, worden deze ‘gebroken’ om als secundaire grondstof in de productie hergebruikt te worden. Het ‘gebroken’ materiaal wordt als grindvervanger toegepast. Producten welke zijn voorzien van een bepaald percentage gebroken materiaal worden door de Morssinkhof Groep geleverd met Milieukeur.

Toepassen secundaire grondstoffen
Naast hergebruik van eigengemaakt gebroken betonpuin is de Morssinkhof Groep continu betrokken bij de ontwikkelingen van secundaire grondstoffen. Deze industriële reststoffen, zoals bijvoorbeeld AEC (AfvalEnergieCentrale) Bodemas, worden schoongemaakt en gegranuleerd zodat deze reststoffen worden opgewaardeerd tot secundaire grondstof. Wanneer voldaan wordt aan de geldende kwaliteit- en milieu-eisen en de materialen goed verwerkbaar zijn in het productieproces van betonwaren is dit een goede methode om de afvalketen verder te sluiten.

Gebruik CO2-arm cement
Door voor een gedeelte gebruik te maken van CO2-arm cement in plaats van normaal cement, wordt er evenveel CO2 bespaard als twee keer de volledige CO2-footprint van de Morssinkhof Groep.

Water ten behoeve van productie uit eigen bronnen
Op alle productielocaties wordt het water dat nodig is bij de productie van betonproducten uit eigen bronnen gewonnen. Hierdoor is het dus niet nodig om “duur” en “milieubelastend” drinkwater te gebruiken in onze productie.

Vrachtwagenpark aanpassen aan emissienormen Europese Unie
De Europese emissiestandaard is de emissienorm voor voertuigen die in de Europese Unie van kracht is.
De emissiestandaard wordt voortdurend strenger: voertuigen mogen steeds minder schadelijke stoffen in het milieu uitstoten.
Vanaf oktober 2009 is de emissienorm Euro 5 (Europese richtlijn 99/96/EC) voor voertuigen van kracht geworden en in 2013 de emissienorm Euro 6.
Alle vrachtwagens van de Morssinkhof Groep voldoen inmiddels aan de richtlijnen volgens Euro 5 en Euro 6. Door het toevoegen van een AdBlue oplossing zelfs ruimschoots.

Autobeleid personenauto’s zorgt voor minder milieubelasting
Hoewel de veiligheid boven CO2-uitstoot staat, is het wagenpark van de Morssinkhof Groep significant vergroend sinds 2011.

Optimaal gebruik vrachtwagenbanden
Gladde Morssinkhof Groep vrachtwagenbanden worden niet zomaar vervangen. Deze worden zo mogelijk eerst opnieuw geprofileerd d.m.v. ‘opsnijden’.
Indien de banden zodanig versleten zijn dat ‘opsnijden’ niet meer mogelijk is, dan worden de karkassen van de banden van een nieuw loopvlak voorzien en de banden vervolgens op die wijze hergebruikt.

Eigen brandstofvoorziening op vloeistofdichte vloeren
De Morssinkhof Groep voorziet haar transportmiddelen van brandstof op vloeistofdichte bestrating.

Omschakelen van dieselheftrucks naar elektrische heftrucks
Binnen de Morssinkhof Groep vindt op dit moment een omschakeling plaats van heftrucks die op diesel rijden, naar elektrisch aangedreven heftrucks. Hierdoor wordt de uitstoot van schadelijke stoffen sterk gereduceerd.
Optimalisatie van transportplanning
Met de centraal aangestuurde expeditieplanning streeft de Morssinkhof Groep voortdurend naar een zo optimaal mogelijke transportplanning met als bijbehorend doel zo min mogelijk gedeeltelijk beladen vrachtwagens te laten rijden.

Klimaatcontrole binnen fabrieken
Omwille van de kwaliteit moeten betonproducten na productie 24 uur in een droogkamer worden opgeslagen, alvorens op het opslagterrein te worden gestald.
De Morssinkhof Groep heeft haar droogkamers voorzien van klimaatcontrole, wat resulteert in een lager energieverbruik.

Vervangen van compressoren door hydraulisch aangedreven apparatuur
De Morssinkhof Groep vervangt veel van haar compressoren door hydraulisch aangedreven apparatuur.
Hydraulisch aangedreven machines brengen minder energieverlies met zich mee in vergelijking met perslucht.

DUBOkeurmerk®
Morssinkhof Groep Hardenberg en de Morssinkhof Groep Hengelo hebben het DUBOkeurmerk® verkregen voor betonstraatstenen en betontegels. Morssinkhof Groep Malden heeft het DUBOkeurmerk® verkregen voor haar betonstraatstenen.
Het DUBOkeurmerk® is een milieukwaliteitslabel voor bouwproducten, gebaseerd op een levenscyclusanalyse en wordt door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) toegekend aan producten met een geringe milieubelasting.
Het Dubokeurmerk van de Morssinkhof Groep is geldig tot 31 augustus 2010. Wilt u weten waarom wij er bewust voor hebben gekozen om onze producten niet opnieuw te laten certificeren, klik dan hier.

Milieukeur
De Morssinkhof Groep levert producten desgewenst met milieukeur.
Milieukeur is een Nederlands keurmerk voor producten die in hun soort het minst milieubelastend worden geacht te zijn. Het keurmerk wordt in samenspraak met producenten, handel, de Nederlandse overheid en consumenten- en milieuorganisaties toegekend door SMK (voorheen Stichting Milieukeur). De producten worden onder meer vergeleken op gebruik van grondstoffen, energieverbruik en mogelijkheid tot recycling.

Milieuvergunningen
Morssinkhof Groep Hardenberg heeft gediend als voorbeeldfabriek voor de provincie Overijssel wat betreft de naleving van de milieuvergunning. Dit in het kader van een nieuwe handhavingmethode voor de betonindustrie in Overijssel.
De heer G.P. Morssinkhof, coördinator product- en procesmanagement binnen de Morssinkhof Groep, is, in samenwerking met de provincie Overijssel en de Kamer van Koophandel, nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze nieuwe handhavingstrategie.

CO2 Prestatieladder / CO2 reductie in de bouw
Mede ingegeven door de maatschappelijke ontwikkeling laat de Morssinkhof Groep zich stimuleren om duurzame producten te leveren en een duurzame bedrijfsvoering te voeren.
De, in het kader van het CO2-reductieprogramma ontwikkelde, ProRail CO2-prestatieladder is sinds maart 2011 in beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). De Morssinkhof Groep voldoet op de ladder aan trede 3.
De CO2-emissie wordt voor scope 1 en 2 geïnventariseerd en door Kiwa geverifieerd. De verificatieverklaring van de CO2-emissie-inventaris welke door Kiwa is opgesteld, kunt u downloaden via www.morssinkhof-groep.nl.
Meer informatie vindt u op www.co2reductieindebouw.nl.

Cradle-to-cradle
Cradle-to-cradle kan worden gezien als de meest recente visie op duurzame productontwikkeling en productie.
Als volwaardig lid van de branchevereniging BFBN neemt de Morssinkhof Groep binnen die branchevereniging actief deel aan de (door)ontwikkeling op het gebied van productontwikkeling en productie volgens het principe cradle-to-cradle.

Paperless office
Alle inkomende facturen worden bij de Morssinkhof Groep digitaal verwerkt. Dit zorgt niet alleen voor een efficiëntere workflow, maar ook voor een verbeterde (digitale) archivering.
Daarnaast wordt zo’n 75% van onze uitgaande facturen reeds digitaal verstuurd, wat zorgt voor een besparing op papier-, print- en portokosten. Tevens is het digitaal factureren natuurlijk ook beter voor het milieu!

Wilt u onze facturen ook digitaal ontvangen, of wilt u uw facturen digitaal aanleveren, dan kunt u dat kenbaar maken via administratie @ morssinkhof-groep.nl. Ook het ontvangen van digitale (pro forma) vrachtbrieven kunt u kenbaar maken bij onze administratie. U heeft dan direct inzicht in de door u bestelde en afgeroepen materialen.


NIEUWS

  • Morssinkhof Groep neemt Decor Son over

    Morssinkhof Groep neemt het in Son en ’s-Hertogenbosch gevestigde Decor Son over. Op 4 juli heeft Morssinkhof Groep overeenstemming bereikt met de ...
  • Vacature Allround marketingcommunicatiespecialist

    Ter uitbreiding van onze marketingafdeling zijn wij op zoek naar een allround marketingcommunicatiespecialist. Bekijk de vacature hier.
  • Shellstone: betonstraatstenen met zeeschelpen

    Morssinkhof Groep presenteert de Shellstone, betonstraatstenen met een decoratief effect door het toepassen van zeeschelpen in de deklaag. Lees meer ...